PDF Drukuj

Informacja o cookies

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowywania (cookies)

Cookies (ciasteczka) to ma?e pliki tekstowe, przesy?ane przez stron? internetow? na pa?stwa komputer po to, by umo?liwi? mu zapami?tanie poszczeglnych informacji o sesji po??czenia internetowego. Pa?stwa komputer b?dzie udost?pnia? informacje zawarte w cookies wy??cznie stronie internetowej, z ktrej one pochodz?; nie mo?e o nie wyst?powa? ?adna inna strona internetowa. S? dwa rodzaje cookies:

Zwi?zane z sesj? s? one utrzymywane tylko w czasie, w jakim jest uruchomiona przegl?darka. W momencie zamkni?cia przegl?darki cookies s? kasowane. Strony internetowe mog? wykorzystywa? cookies zwi?zane z sesj? ze wzgl?dw technicznych, np. aby umo?liwi? lepsz? nawigacj? na stronie albo aby umo?liwi? pa?stwu dostosowanie swoich preferencji zwi?zanych z korzystaniem ze strony.

Trwa?e tego rodzaju cookies s? zachowywane na twardym dysku u?ytkownika w celu okre?lenia, ktrzy u?ytkownicy s? nowi na stronie, a ktrzy wracaj?; dla powracaj?cych u?ytkownikw s? one potrzebne do zablokowania powtarzaj?cych si? zaprosze? do wzi?cia udzia?u w badaniu satysfakcji ForeSee.

Je?li nie ?ycz? sobie pa?stwo, ?eby na pa?stwa komputerze przechowywane by?y cookies - trwa?e czy te? zwi?zane z sesj? - mo?ecie pa?stwo wy??czy? cookies w swojej przegl?darce. Nadal b?dziecie pa?stwo mieli dost?p do wszelkich informacji i zasobw na naszej stronie. Jednak wy??czenie Cookiem mo?e mie? wp?yw na funkcjonowanie niektrych stron internetowych. Prosz? mie? ?wiadomo??, ?e wy??czenie cookies w przegl?darce b?dzie mia?o wp?yw na funkcjonowanie cookies na wszystkich innych odwiedzanych przez pa?stwa stronach.
Jak w??czy? obs?ug? plikw cookie w swojej przegl?darce?

Podajemy instrukcj? jak w??czy? obs?ug? plikw cookies w nast?puj?cych przegl?darkach:

Internet Explorer 7 dla systemu Windows
Kliknij u gry okna Internet Explorera na: Narz?dzia
Kliknij nast?pnie: Opcje internetowe
Kliknij kart?: Prywatno??
Kliknij: Zaawansowane
Wybierz: Zast?p automatyczn? obs?ug? plikw cookie
Wybierz: Zaakceptuj i kliknij: OK

Firefox 3 dla systemu Windows
Kliknij menu Narz?dzia
Kliknij: Opcje
Na grnym panelu kliknij ikon?: Prywatno??
Ustaw opcj? Program Firefox na warto??: b?dzie u?ywa? ustawie? u?ytkownika
Wybierz: Akceptuj ciasteczka z innych witryn i upewnij si?, ?e jest ustawione na: A? wygasn?

Google Chrome dla systemu Windows
Wybierz klucz, ikona w prawym grnym rogu
Wybierz: Ustawienia
Kliknij na: Poka? ustawienia zaawansowane...
Kliknij przycisk: Ustawienia tre?ci w sekcji Prywatno??
Zaznacz: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie i kliknij: OK

Internet Explorer 6 dla systemu Windows
Kliknij u gry okna Internet Explorera na: Narz?dzia
kliknij polecenie: Opcje internetowe
Wybierz kart?: Prywatno??
Przesu? suwak ustawie? do pozycji: Akceptowanie wszystkich plikw cookie
Kliknij: OK

Opera 9 dla systemu Windows
W przegl?darce Opera kliknij menu: Narz?dzia
Kliknij polecenie: Preferencje
Kliknij kart?: Zaawansowane
Z menu po lewej wybierz: Ciasteczka i zaznacz opcj?: Akceptuj ciasteczka.
Kliknij: OK

Safari dla systemu Apple OS X
Kliknij: Safari menu
Kliknij: Preferencje
Kliknij: Bezpiecze?stwo
W polu Akceptuj pliki cookie wybierz: Zawsze

Firefox 3 dla systemu Apple OS X
Przejd? do menu rozwijanego "Firefox"
Wybierz opcj?: Preferencje
Kliknij ikon?: Prywatno??
Ustaw opcj? Program Firefox na warto??: b?dzie u?ywa? ustawie? u?ytkownika
Upewnij si?, ?e Akceptuj ciasteczka z innych witryn ni? odwiedzane jest zaznaczone

?rd?o: http://www.administrator24.info/informacja-o-cookies